ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣΑΜΥΛΟΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (TTRFAP)

ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία και έδρα

Το όνομα του Σωματείου είναι: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (TTRFAP) ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και η έδρα του είναι στη Λεμεσό.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί

 1. Η συλλογή χρημάτων από την έκδοση λαχείων ή διεξαγωγή εράνων, χορών, φιλανθρωπικών αγορών, συναυλιών και οποιονδήποτε εκδηλώσεων, με σκοπό την είσπραξη και/ή απόκτηση χρηματικών ποσών και/ή άλλων αντικειμένων και/ή προϊόντων και την αποταμίευσή τους σε σχετικό ταμείο που θα δημιουργηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του.
 1. Η διοργάνωση συναντήσεων για την καλύτερη δυνατή φιλία, γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων των μελών, οικογενειών και φίλων του Σωματείου.
 1. Η ενημέρωση για τυχόν παροχή διαφόρων βοηθημάτων από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και/ή από άλλους νόμιμους οργανισμούς κρατικούς και/ή ευρωπαϊκούς και/η ιδιωτικούς και/ή φιλανθρωπικούς, όπως και/ή από διάφορα άλλα Σωματεία, προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
 1. Η παροχή οικονομικής, αποτελεσματικής υποστήριξης και άλλης βοήθειας η οποία συμβάλλει στη στήριξη και ευημερία των ατόμων τα οποία πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της αναμονής για μεταμόσχευση (εάν και εφόσον συνεχίζει η θεραπεία να γίνεται εκτός Κύπρου), όπως επίσης και μετά τη μεταμόσχευση.
 1. Η διοργάνωση σεμιναρίων για ενημέρωση και διαφώτιση των ασθενών και των μελών του για τις παγκόσμιες ιατρικές εξελίξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ασθένεια και τους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας.
 1. Η προώθηαη των σκοπών και των προβλήματα των μελών του προς τα διάφορα αρμόδια όργανα και/ή νοσοκομεία και/ή οργανισμούς και/ή στη βουλή των αντιπροσώπων και/ή στην εκάστοτε κυβέρνηση ή σε διάφορους θεσμικούς παράγοντες και /ή αρχές και /ή οργανώσεις για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής θεραπείας και συνθηκών διαβίωσης για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
 1. Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών, θα επιδιώκεται με κατάλληλες αποφάσεις των αρμοδίων Διοικητικών Οργάνων του Σωματείου, με τη χρησιμοποίηση όλων των νόμιμων μέσων τα οποία προσφέρονται και με αποκλειστικά κριτήρια και κίνητρα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Σωματείου και των μελών του, χωρίς πολιτική ή κομματική ανάμιξη, ανεπηρέαστα από πολιτικές πεποιθήσεις ή τοποθετήσεις ή πολιτικές επιρροές ή κομματικά κίνητρα ή φυλετικές διακρίσεις.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέλη

 1. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάποιος/α ανεξαρτήτως εθνικότητας ή καταγωγής, ύστερα από Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, η οποία θα συνοδεύεται από γραπτή συστατική πρόταση αποδοχής της από δύο ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου, οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
 1. Επίτιμο μέλος του Σωματείου, μπορεί να γίνει κάποιος/α με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος/η οποία προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες, στο Σωματείο και οποιοσδήποτε συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση λύσεως των προβλημάτων του Σωματείου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4

Συνδρομές Μελών

 1.  Τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν ετήσια συνδρομή καθώς επίσης και έκτακτη συνδρομή και η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και της τυχόν έκτακτης συνδρομής, προκειμένου να βρεθούν έσοδα, για να επιτευχθούν οι σκοποί του Σωματείου.
 1. Προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση τα μέλη και να έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δηλαδή να έχουν πληρώσει όλες τις συνδρομές τους. (Τακτικές και έκτακτες).

ΑΡΘΡΟ 5

Αποχωρήσεις Μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο, αφού υποβάλει σχετική αίτηση για διαγραφή του από τα μητρώα των μελών του. Αυτός που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί του Σωματείου. Σε περίπτωση που ήθελε στο μέλλον να ξαναεγγραφεί στο σωματείο, τότε θα εφαρμόζονται τα όσα προνοεί το άρθρο 3 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Διαγραφή μελών

Διαγράφεται μέλος του Σωματείου όταν έκδηλα έχει αντιστρατευθεί με λόγια ή έργα, τους σκοπούς του Σωματίου ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα μειωτικό της αξιοπρέπειας του ως προσώπου. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Το μέλος που θα διαγραφεί δεν θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής στο Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα μελών

Τα μέλη του Σωματείου ακολουθούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, ελέγχου των πράξεων της Διοίκησης, εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής επιτροπής, καθώς επίσης την άσκηση του δικαιώματος να ψηφίζουν για κάθε θέμα, το οποίο αφορά τους σκοπούς και τη λειτουργία του Σωματείου, και τα οποία θέματα τίθενται στις Γενικές Συνελεύσεις. Η ιδιότητα μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δε μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.

ΑΡΘΡΟ 8

Όργανα του Σωματείου

 Όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Εξελεκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9

Εξουσίες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και  αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα (α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, (β) να ελέγχει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελικτικής Επιτροπής, (γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελικτικής Επιτροπής, (δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του κατεστημένου, (ε) να αποφασίζει για την διάλυση του Σωματίου και (στ) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελικτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 10

Διαδικασία κατά τη Γενική Συνέλευση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ρητά απαιτείται άλλη πλειοψηφία. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα του Σωματείου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του Σωματείου, η οποία αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εις την οποία θα αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος αδρανεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση, μπορεί να συγκληθεί απ’ ευθείας από το 1/3 των μελών. Η ψηφοφορία στις συνελεύσεις είναι μυστική και/ή με ανάταση ων χειρών, ποτέ όμως δια βοής. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα αν παρευρίσκονται σε αυτήν το μισό πλέον ενός τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία στην πρώτη συνέλευση, τότε συγκαλείται νέα συνέλευση σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, από την ώρα που είχε προγραμματιστεί η σύγκληση της πρώτης συνέλευσης και οποιοσδήποτε αριθμός ταμειακά τακτοποιημένος μελών και αν παρευρίσκεται θα θεωρείται απαρτία.

ΑΡΘΡΟ 11

Τύπος Προσκλήσεων

τις προσκλήσεις θα αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη Γενική Συνέλευση και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Γραμματέα, ο οποίος μεριμνά να αποσταλούν ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη, στις διευθύνσεις τους που είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για να συγκληθεί η Γενική Συνέλευσης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στα γραφεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12

Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη Γενική Συνέλευση, που γίνεται κάθε χρόνο λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τις ενέργειες του κατά τη διάρκεια του χρόνου, διαβάζεται ο Ισολογισμός χρήσεως και η έκθεση της εξελικτικής Επιτροπής. Τελικά η Συνέλευση παίρνει απόφαση για την έγκριση ή μη, της διαχείρισης και της δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Διάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου

 1.  Το Σωματείο διοικηταί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγεται κάθε τρία χρόνια, από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματίου με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πεθαίνουν ή εκπίπτουν ή παραιτούνται από το αξίωμα τους, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποκλειστική εξουσία, να διορίσει μετά από απόφαση του με απλή πλειοψηφία, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διορισμός αυτός θα ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική συνέλευση εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για 3 χρόνια. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους απέναντι στο Σωματείο.
 1. Μετά την εκλογική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Σωματείου σε διάστημα πέντε (5) ημερών, συγκαλεί συνεδρίαση με μοναδικό σκοπό τον καταρτισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ο οποίος καταρτισμός γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των νεοεκλεγέντων ατόμων που αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, έκτακτα σε όποτε παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τρείς τουλάχιστον Σύμβουλοι με έγγραφη αίτηση τους, που θα απευθύνουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και θα αναγράψουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συνεδρίαση του παρευρίσκονται, τα μισά και ένα τουλάχιστον από τα μέλη του. Εάν δε γίνει απαρτία, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά παρέλευση μισής ώρας, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα των παρόντων συμβούλων.
 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία αυτών που παρευρίσκονται σε περίπτωση δε ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου και/ή του Προεδρεύοντος της Συνεδρίασης θα έχει τη νικώσα ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

 1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο, με βάση το Νόμο και το Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του.
 1. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σωματείο και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντικατάσταση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις ή που καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας εισφοράς του μπορεί να παυθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που παύεται και/ή πρόκειται να αντικατασταθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών εβδομάδων αποφασίζει με απόφαση του και διορίζει άλλο πρόσωπο, για πλήρωση της θέσης αυτού, που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε και παύθηκε.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Αρχή για όλα τα θέματα και έναντι κάθε φυσικού και Νομικού Προσώπου τόσο του Δημοσίου ή και του Ιδιωτικού τομέα και αντιπροσωπεύει αυτό σε κάθε δικαστική και/ή εξώδικη υπόθεση που αφορά το Σωματείο. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα ή με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξουσιοδοτήθηκε νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο όλα έγγραφα, αιτήσεις, προσκλήσεις, επιστολές του Σωματείου. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος δεν μπορεί να εξασκήσει τα καθήκοντα του, αυτόν αναπληρεί σε όλα τα καθήκοντα και/ή αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 19

Αρμοδιότητες Γραμματέα

 Ο Γραμματέας του Σωματείου διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, κρατά μέσα στα γραφεία του Σωματείου τη σφραγίδα και τα αρχεία αυτού, επίσης τηρεί το βιβλίο πρακτικών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και το μητρώο των μελών του Σωματείου και μια φορά κάθε ημερολογιακό χρόνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση για τα μέλη που καθυστερούν στην καταβολή της εισφοράς τους. Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Σωματείου. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά στις αρμοδιότητες του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

Αρμοδιότητες Ταμία

 1.  Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των ετησίων και εκτάκτων εισφορών των μελών του Σωματείου και για όλα γενικά τα έσοδα του Σωματείου, με αποδείξεις που έχουν τη σφραγίδα του Σωματείου και κάτω από αυτήν την υπογραφή του ταμία ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ταμίας είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρημάτων του Σωματείου και έχει δικαίωμα να κρατά στο Ταμείο του Σωματείου κάθε ημέρα το ανώτατο ποσό που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου.
 1. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις Τράπεζες είναι απαραίτητη η υπογραφή του Προέδρου και δεύτερου εξουσιοδοτημένου προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 1. Ο Ταμίας τηρεί όλα τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα της διαχείρισης του. Μια φορά το χρόνο, υποβάλλει κατάσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου, για τους μήνες που πέρασαν και Στην Γενική Συνέλευση υποβάλλει έγγραφο απολογισμό της διαχείρισης του. Εάν ο ταμίας παραβιάζει τις υποσχέσεις, που καθορίζονται με το καταστατικό, αυτός κηρύσσετε έκπτωτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντικαθιστάται αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητα Συμβούλων

 Οι Σύμβουλοι βοηθούν το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου και αναλαμβάνουν οποιαδήποτε καθήκοντα τους ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 ΑΡΘΡΟ 22

Εξελεκτική Επιτροπή

 1.  Η Εξελεκτική Επιτροπή, θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Τα τρία τακτικά μέλη εκλέγονται κατά την Γενική Συνέλευση, για την περίοδο τριών χρόνων ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εξελεκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα του Ταμία, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου του Καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Η Εξελεκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματίου και να ελέγχει τον ταμία.
 1. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η Εξελικτική Επιτροπή κατά την πρώτη της συνεδρία μετά την εκλογή της, η οποία θα γίνει το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, εκλέγει τον πρόεδρο της που διευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 23

Γενική Συνέλευση

 Η Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, θα γίνονται οι αρχαιρεσίες του Σωματίου στις οποίες εκλέγονται το Διοικητικό Συμβούλιο, και η Εξελεκτική Επιτροπή. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλέγουν έχουν μόνο τα μέλη του Σωματείου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Όσοι θέλουν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεκτικής Επιτροπής, εφόσον υποβάλλουν πριν τη Γενική Συνέλευση, αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τη θέση, για την οποία ενδιαφέρονται να εκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 24

Εφορευτική Επιτροπή

 1. Πριν τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά σειρά τον Πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που είναι αρμόδια για τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών. Στη συνέχεια ο Γραμματέας του τελευταίου πριν τις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων, για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεκτική Επιτροπή.
 1. Κατά του καταλόγου αυτού, είναι δυνατόν να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις προς την εφορευτική επιτροπή σχετικά με τις οποίες αποφασίζει την ίδια στιγμή η Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια διεξάγεται η ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 25

Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών

 1.  Οι Αρχαιρεσίες διενεργούνται με ψηφοφορία, που περιλαμβάνει τις θέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρωθούν. Δηλαδή των μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλων και ακολούθως με ξεχωριστή ψηφοφορία εκλέγει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 1. Κατά τη ψηφοφορία, τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη εκλέγουν μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλους, καθώς επίσης και τα μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 1. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους εκλογείς, που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή, προχωρεί στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Όπου εκλέγονται οι πρώτοι υποψήφιοι, που πλειοψήφησαν σε σταυρούς προτίμησης.
 1. Μετά το τέλος της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους υποψηφίους που πέτυχαν.

ΑΡΘΡΟ 26

Οικονομικοί Πόροι

 Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών, έκτακτοι δε πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές, οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές τα κληροδοτήματα, οι κληροδοσίες, οι κρατικές χορηγίες, η χορηγία από το Επαρχιακό Συμβούλιο Εθελοντισμού και /ή άλλες οργανώσεις, οι Ευρωπαϊκοί πόροι και κάθε άλλη οικονομική παροχή και έσοδα από εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟ 27

Διάλυση Σωματείου Και Τροποποίηση Σκοπών

Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από είκοσι (20) ή συντρέχουν ορισμένοι λόγοι, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Για την διάλυση του Σωματείου ως και για την τροποποίηση του καταστατικού και των σκοπών του Σωματείου, χρειάζεται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών και απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών που έχουν ψηφίσει. Η περιουσία του Σωματείου που τυχόν θα παραμείνει μετά τη διάλυση και εκκαθάριση του, θα δωρίζεται σε άλλο φιλανθρωπικό Σωματείο, που θα έχει άμεση σχέση με την υγεία του ανθρώπου και γι αυτό θα αποφασίσουν με απλή πλειοψηφία τα μέλη της Γενική Συνέλευσης με ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 28

Σφραγίδα

 Το Σωματείο έχει σφραγίδα σε ορθογώνιο σχήμα, αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου

ΑΡΘΡΟ 29

Εσωτερικό Κανονισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο θα καθορίζονται με περισσότερες λεπτομέρειες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 30

Υποχρέωση Μελών

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν καθήκον για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν από όλους την τήρηση του καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζει πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του και με τις διατάξεις των σχέσεων Νόμων και Κανονισμού που ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 31

Διακήρυξη

Το ανά χείρας καταστατικό αποτελούμενο από 31 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση. Το Καταστατικό θα ισχύει από την Εγγραφή του Σωματείου στον Έφορο Σωματίων.